Η «Ορθόδοξος Χριστιανική Γωνιά» διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από την Γεν. Συνέλευση των μελών ανά 5-ετία. Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου στις 3/4/2022. Η τρέχουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (πρόεδρος)
ΣΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (αντιπρόεδρος)
ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑ ΕΦΗ (γεν. γραμματέας)
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ταμίας)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (μέλος)
ΑΓΑ ΑΝΝΑ (μέλος)
ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (μέλος)

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη πρόσληψης και απόλυσης του έμμισθου προσωπικού.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Ταμίας ασκούν την άμεση διοικητική εποπτεία της ΜΦΗ «Σπίτι της Χριστιανικής Αγάπης». Ρόλος τους είναι ο έλεγχος εφαρμογής των κανονισμών λειτουργίας και δεοντολογίας, ο έλεγχος εσόδων και εξόδων, η επικύρωση των προτάσεων της Διευθύνουσας και του ιατρού για εισαγωγή περιθαλπομένων και η πρόσληψη προσωπικού.

Την καθημερινή διοίκηση του ΣΧΑ εξασκεί η Διευθύνουσα κα. Σοφία Τσούμα, συνεπικουρούμενη από μία γραμματέα / βοηθό μερικής απασχόλησης.

Σημαντικές ευθύνες του Γραφείου Διεύθυνσης του ΣΧΑ είναι η διαρκής φροντίδα για την βέλτιστη διαβίωση των περιθαλπομένων, ο προγραμματισμός των βαρδιών και η εποπτεία του νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού και η παραλαβή, αρχικός έλεγχος και εκπόνηση εισήγησης για την εισαγωγή νέων περιθαλπομένων.