Πολύπλευρος προσωπικότης αφού εγκατέλειψε τάς θετικάς επιστήμας, πού έσπούδασεν, αφιερώθη ολοκληρωτικώς εις τόν Χριστόν, είς τόν οποίον καί επίστευσεν απόλυτα, μέ πίστιν είς πολύ μεγάλον βαθμόν. Ειργάσθη μέ αγώνα σκληρόν καί συνεχή, μέ άγρυπνον προσοχήν, μέ πυκνήν καί έπίμονον προσευχήν καί μέ ολοκληρωτικήν προσφοράν των πνευματικών της δυνάμεων.

Συνεπεία τούτων, είχε πλουσίαν καί συνεχή και τήν Θείαν Χάριν. Αί προσπάθειαί της είχαν πάρα πολλά καί σοβαρά αποτελέσματα- εσώθηκαν πολλαί – πάρα πολλαί ψυχαί. Παράλληλα διεκρίνετο διά τάς επιτυχείς αποφάσεις πού ελάμβανε μέ θάρρος καί εις διοικητικο-οικονομικά θέματα.

Ιούλιος 1997