Προς
τους εκλεκτούς αδελφούς,
μέλη τού Ορθοδόξου Συλλόγου «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ».
Ενταύθα.

Αγαπητοί και προσφιλείς εν Χριστώ αδελφοί, άναμιμνησκόμενος μετά πολλής νοσταλγίας της μεθ’ υμών συναναστροφής, ως εφημέριος τού εν Αθήναις Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής (οδού Ακαδημίας), μνημονεύω τού ονόματος της μακαριά τή λήξει Προέδρου και εμπνευστού τού καθ’ υμάς Συλλόγου, Χρυσάνθης Πέππα, ήτις μετ’ άφιερώσεως είς τόν Θεόν, διακρινόμενη διά τό εκκλησιαστικόν ήθος καί τήν μέχρι βαθέος γήρατος έμπρακτον έκδήλωσιν της εν Χριστώ αγάπης προς τους αδελφούς εμπνέει άπαντας ημάς τους υπολειπόμενους.

Ή αδιάλειπτος προσευχή της, ή οποία αναμφιβόλως συνεχίζεται καί εν τω ουρανώ, παρά τω Παντοκράτορι Θεώ ας οδηγή άπαντας εις τό ΦΩΣ, τήν ΑΛΗΘΕΙΑΝ, τήν ΖΩΗΝ.

Μετά πολλής εν Κυρίω αγάπης καί ευχών διαπύρων ό Διαυλείας Δαμασκηνός.

Έγραφον εν Αθήναις τη 21η Νοεμβρίου 1997, επί τή εορτή τών Είσοδίων της Θεοτόκου.