Με τήν πνευματική μας Μητέρα, Χρύσω Αρ. Πέππα συνδέομαι περίπου πριν 30 χρόνια. Σ’ όλο αυτό τό χρονικό διάστημα βρέθηκα εγώ καί ή οικογένεια μου πολύ κοντά της. Υπήρξε γιά μένα ό φωτεινός οδηγός, καί ό πνευματικός σύμβουλος μου. Μού άνοιξε διάπλατα τή θύρα τού Λόγου τού Θεού, καί μού έμαθε νά διακρίνω μέσα από τίς λέξεις, τις έννοιες και τά νοήματα της χριστιανικής πίστης. Μού έδειξε πώς νά διακρίνω ποιος είναι ό τύπος καί ποια ή ουσία της λατρείας τού Θεού, καθώς καί πόσο μεγάλη είναι ή αξία της υπομονής, καί της ελπίδας, αυτά τά δύο υπέροχα δώρα της διδασκαλίας τού Χριστού.

Δεν θά την ξεχάσω ποτέ καί θά την ευγνωμονώ σε όλη μου τη ζωή.

Ή μνήμη της θά είναι αιώνια!

Ιούλιος 1997